Úplné znění pravidel Akce a Soutěž průtokové ohřívače

 

(dále jen „akce“)


Pořadatelem akce je:

STIEBEL ELTRON spol. s r. o

se sídlem: K Hájům 946, 155 00 Praha 5, od 1.5. 2019 Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8

 

IČO: 44267291

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze; oddíl C; vložka 5663; IČ: 44267291

(dále jen „pořadatel“)

 

1. Termín a místo konání akce:

Akce probíhá od 1. 4. 2019 do 31. 7. 2019 včetně (dále jen „doba konání akce“) na prodejních místech výrobků pořadatele v České republice a na webové stránce www.stiebel-eltron.cz (dále jen „místo konání akce“).

 

2. Účast na akci:

Soutěžícím v části „Akce pro majitele ohřívačů“ se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“), která si v době a v místě konání soutěže zakoupí v místě konání soutěže 1 ks vybraného elektrického průtokového ohřívače STIEBEL ELTRON,  vyplní potřebné údaje (jméno a příjmení, adresu, e-mail, výrobní číslo ohřívače, datum instalace) na návratce přiložené u výrobku a zašle ji na adresu pořadatele STIEBEL ELTRON spol. s r. o., K Hájům 946, 155 00 Praha 5 (Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8)  nebo na emailovou adresu info@stiebel-eltron.cz,  případně vyplněním  uvedených údajů v online formuláři na webové stránce www.stiebel-eltron.cz.

 

Účastníkem v části „Akce pro montážní firmy“ se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem/místem podnikání v České republice, která v době trvání akce provedla montáž elektrického průtokového ohřívače nebo tepelného čerpadla na ohřev vody STIEBEL ELTRON u koncového spotřebitele (dále jen „účastník akce“). Akce se vztahuje jen na vybrané průtokové ohřívače  DNM, EIL Premium, EIL Trend, DHE Touch, DHB-E LCD, DCE, HDB-E Si  zakoupené v době trvání akce v České republice (dále jen „produkty“).

Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků akce z akce v případě, že by takový účastník akce porušoval pravidla, v rámci akce jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat odměny podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi akce vzniknout. Případné námitky proti průběhu akce lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

 

3. Odměny v akci:

Výhry v části soutěže „Akce pro majitele ohřívačů“ jsou: 3 rekreační šeky „Vital & Aktiv“ od společnosti Connex Marketing GmbH, se sídlem A-4600 Wels, Dr.-Schauer-Str. 26, pro 2 osoby na víkendový pobyt ve čtyřhvězdičkových hotelech, tj. na dvě noci včetně snídaně a poukázky na služby wellness platné do 31. 7. 2019.

Odměnami v části „Akce pro montážní firmy“ jsou slevové vouchery, které jim vystavíme v hodnotě jimi nasbírané celkové slevy. Vouchery budou montážní firmy následně moci uplatnit při nákupu našeho zboží u našich partnerských velkoobchodů. Na jeden nákup mohou montážní firmy uplatnit slevu v maximální výši 500,-Kč, nejpozději pak do 30.11. 2019. Nárok na voucher vznikne vyplněním online formuláře nebo papírové návratky, podmínkou nároku je vyplnění výrobního čísla zakoupeného výrobku.

Akce se vztahuje pouze na produkty užívané v ČR koncovým spotřebitelem, jehož instalaci provedla u koncového spotřebitele montážní firma v době trvání akce, nevztahuje se na produkty, které byly namontovány jako součást dalšího výrobních celku, např. modulové stavby, tzv. unimo buňky a kontejnery.

Účastník akce si nemůže nárokovat jinou odměnu, než která mu bude vydaná a nemá nárok na jiný typ odměny, ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě odměny.

Odměny budou doručeny každému účastníkovi akce, který splní podmínky akce  v době trvání akce. Doručení proběhne poštou na adresu účastníka akce uvedenou na návratce nebo online formuláři k akci.

4. Slosování, oznámení a předání výher

Slosování třech výherců v části soutěže „Akce pro majitele ohřívačů“ proběhne dne 1. 8. 2019 v sídle pořadatele. Pro oznámení výhry vylosovaným výhercům bude použit emailový kontakt z formuláře.

Výhra bude výherci doručená prostřednictvím kurýra na adresu, kterou výherce uvede jako dodací adresu. Všechny výhry budou distribuované nejpozději do 30. 8. 2019, pokud pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher.

Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydaná a nemá nárok na jiný typ výrobku, ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Soutěžící může vyhrát výhru jen jednou.

Výhry v části soutěži „Akce pro montážní firmy“ budou doručeny každému účastníkovi soutěže, který splní podmínky pro výhru v soutěži v době trvání soutěže.  Doručení proběhne poštou na adresu montážní firmy uvedenou na návratce k soutěži.

5. Všeobecné podmínky

Účastí na akci vyjadřuje účastník akce svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat.

Odměny není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v peněžní hodnotě. Všechny nepřevzaté a neověřené odměny propadají ve prospěch pořadatele akce. Pořadatel neodpovídá za poškození odměn po dobu přepravy, ani za nedoručení odměn v důsledku chyby v kontaktních údajích poskytnutých účastníky akce.

Pořadatel akce je oprávněný bez náhrady změnit nebo upravit pravidla akce nebo akci pozastavit, odvolat, nebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. V takovém případě neodpovídá účastníkům akce za žádnou újmu jim vzniklou v souvislosti se změnou či zrušením akce.

Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovaná na propagačních materiálech v souvislosti s akcí, avšak tato úplná pravidla jsou považovaná v rámci akce za jediná, úplná a konečná.

Osobní údaje účastníků akce v rozsahu název montážní firmy/jméno, příjmení, adresa e-mailová adresa a telefon, předané pořadateli budou zpracovány pořadatelem jako správcem, a to pro účely účasti účastníka akce v akci, vyhodnocení akce a předání odměny účastníkům akce. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce, respektive do předání odměn účastníkům akce.

Každý účastník akce má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny;

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů;

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně;

- právo na omezení zpracování osobních údajů;

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů;

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování;

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv účastníka akce, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Účastník akce bere na vědomí, že pokud dojde na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před ukončením doby platnosti akce, jeho účast končí včetně ztráty nároku na odměnu, pokud bude jeho žádost doručená před odevzdáním odměny účastníkovi akce.

Toto úplné znění pravidel akce bude po celou dobu jejího konání k dispozici na www.stiebel-eltron.cz a zároveň uložené v písemné podobě v sídle pořadatele akce.V Praze, dne 1.4. 2019