ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Přístroje pro elektrický ohřev vody a elektrické vytápění

Při dodržení způsobu instalace a používání výrobku a provozních podmínek v souladu s návodem k montáži a obsluze, se na výrobek zakoupený a instalovaný na území České republiky, poskytuje uživateli záruční doba:

2 roky od data zakoupení

5 let od data zakoupení na vnitřní nádobu ohřívačů vody proti prorezavění

V době prodloužené záruky nad rámec dvouleté záruky má uživatel právo pouze na bezplatnou opravu výrobku. Záruční opravy v prodloužené záruční době provádí výhradně autorizované servisní středisko na základě předložení dokladu o zakoupeni. Záruční list je vydáván prodejcem pouze na vyžádání kupujícího.

Adresu včetně telefonického spojení na nejbližší autorizované servisní středisko sdělí prodejce, centrální servis nebo je uvedena na našich webových stránkách.

Výše uvedené záruky se vztahují pouze na výrobky sloužící k běžnému používání
v domácnosti či na užití obdobného charakteru.

Výluky ze záruky:

  • vady způsobené nepřípustnými vnějšími vlivy, poškození přepravou, násilím, nesprávnou manipulací a použitím
  • vady způsobené poruchami v el. síti nebo v bytové instalaci, nevhodnými provozními podmínkami, nesprávnou instalací nebo neoprávněným zásahem majitele nebo jinou osobou
  • na vzhledové vady opotřebením a mechanické vady způsobené provozem a nebránící funkci výrobku
  • vady způsobené aplikací výrobků pro výrobně-technologické či jiné průmyslově účely
  • opotřebení magnesiové anody provozem ohřívače a na ostatní spotřební materiál
  • vady způsobené špatnou kvalitou vody

Kupující má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění závady. Pokud není takový postup možný, má kupující právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy, pouze však při splnění všech zákonných předpokladů a nebyl-Ii výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen a veškeré záruční nebo jiné opravy byly vždy prováděny autorizovaným servisem.

Doporučuje se, aby uživatel výrobku uschoval ve vlastním zájmu stvrzenky o koupi a kopie opravných listů, na nichž potvrzuje autorizovaný servis svým podpisem provedení opravy v rámci záruky. Čitelné kopie opravných listů jsou průkazem tohoto práva uživatele. Před převzetím opraveného výrobku uživatel překontroluje opravný list a potvrdí jeho správnost, zejména časové údaje. Nebude-Ii při opravě zjištěna závada, na kterou se záruka vztahuje, uhradí náklady spojené s výkonem servisního technika uživatel výrobku.