SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ K MARKETINGOVÝM ÚČELŮM

Já, níže podepsaný/á, souhlasím s tím, aby STIEBEL ELTRON spol. s r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, K Hájům č.p. 946, PSČ 15500, IČ: 44267291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 5663, jako správce zpracovával mé osobní údaje, které jsem poskytl prostřednictvím návratky nebo online formuláře k akci „Akce průtokové ohřívače!“ (v rozsahu v jakém jsem je uvedl či poskytl správci, především: název montážní firmy/jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mail, telefon), k následujícím účelům:

zasílání obecných informačních sdělení o novinkách týkajících se činnosti a produktů správce, např. časově omezených slevových akcí, informace o nových produktech a službách, nabídkách obchodu a služeb                   

                                               ANO x NE

Tento souhlas je udělován na dobu 5 let ode dne jeho udělení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně.

Souhlasím s tím, aby mi správce zasílal svá obchodní sdělení při naší vzájemné komunikaci prostředky elektronické komunikace (zejména e-mail, SMS atp.) na kontakty e-mail a telefonní číslo, které jsem správci poskytl.

STIEBEL ELTRON spol. s r.o. prohlašuje, že je povinen jako správce osobních údajů, zpracovávat osobní údaje zákazníků či zájemců o jeho produkty v marketingové databázi za podmínek stanovených platnými právními předpisy, především nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm STIEBEL ELTRON spol. s r.o. v této souvislosti zpracovává, jejich opravu, omezení nebo výmaz. Subjekt údajů má také právo v této souvislosti a v souladu s GDPR vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že jeho práva na ochranu osobních údajů. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů.

Prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to bezplatně  zasláním na mail info@stiebel-eltron.cz.