Obchodní podmínky společnosti STIEBEL ELTRON spol. s r.o. pro prodej výrobků s výjimkou náhradních dílů

Sjednané dle § 1751, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) mezi společností STIEBEL ELTRON spol. s r.o., se sídlem Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8, IČ: 44267291, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C., vložka 5663 (dále jen „prodávající“) a kupujícím, který je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 OZ a kupní smlouvu uzavírá v souvislosti se svou podnikatelskou činností (označený na přední straně smlouvy).

1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti z kupních smluv, které budou uzavírat prodávající a kupující (ve formě objednávek kupujícího zaslaných e-mailem, faxem nebo písemně a potvrzených prodávajícím) – dále jen „kupní smlouva“.

 2. Pod pojmem « výrobek » se rozumí movitá věc/i specifikovaná/é v jednotlivé kupní smlouvě. Kvalita zboží a balení je garantována dle standardu odpovídajícího specifikaci výrobku a platných právních předpisů.  

Přitom výrobkem ve smyslu těchto Obchodních podmínek není míněn náhradní díl výrobku. Pro prodej náhradních dílu jsou stanoveny samostatné Obchodní podmínky pro prodej náhradních dílů.

3. Výrobky jsou označeny v souladu s obchodně-technickou dokumentací prodávajícího. Je-li prodávajícím výrobek nabízen reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží, není pro prodávajícího závazné vyobrazení nebo ztvárnění výrobků. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli provést technická vylepšení či jiné technické nebo konstrukční změny nebo přerušit nebo ukončit dodávku jakéhokoli výrobku bez předchozího upozornění. Veškeré informace o výrobcích prezentované prodávajícím na internetových stránkách nebo v katalogu jsou informativního charakteru, nemají povahu nabídky a prodávající není povinen uzavřít ohledně těchto výrobků kupní smlouvu. Prodávající a kupující vylučují aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 OZ.

4. Předpokladem uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky kupujícím, a to emailem, písemně nebo faxem. Taková objednávka je považována za nabídku na uzavření kupní smlouvy, kterou je prodávající oprávněn akceptovat i konkludentním způsobem (např. odesláním zboží).

5. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné náležitosti: (a) identifikaci prodávajícího i kupujícího v rozsahu firma resp. jméno a příjmení, adresa sídla resp. místo podnikání, IČ, údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, (b) číslo nabídky (c) specifikaci výrobků objednacím číslem a názvem výrobku, (d) množství výrobku, (e) lhůta a místo dodání, (f) cena výrobků a objednávka musí být zaslána e-mailem, faxem nebo písemně. Kupní smlouva vzniká jejím potvrzením prodávajícím, resp. konkludentně odesláním zboží, a to nejpozději do 30 dnů. V opačném případě kupní smlouva není uzavřena.

6. Veškerá telefonická a ústní ujednání ohledně obsahu kupní smlouvy jsou závazná pro prodávajícího pouze po písemném potvrzení takového ujednání prodávajícím.

7. Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, platí, že uzavřením kupní smlouvy pozbývají platnosti ústní i písemná ujednání mezi stranami, která předcházela uzavření dané kupní smlouvy a týkala se daných výrobků.

8. Kupní smlouva nevznikne bez ujednání o kupní ceně. Kupující je oprávněn využít informativní prodejní ceny, nezávazně poskytované prodávajícím v rámci jeho informačního systému, jako svou kalkulační pomůcku. Ceny jsou uvedeny bez DPH (bude účtována vždy v aktuální platné výši v souladu s platnými předpisy). Prodávající si vyhrazuje právo po přijetí objednávky kupujícímu navrhnout kupní cenu odlišnou od informativních prodejních cen, přičemž kupní smlouva vznikne až písemnou akceptací (včetně e-mailem)  této kupní ceny ze strany kupujícího. Prodávající si vyhrazuje s ohledem na dobu dodání zboží právo navrhnout kupní cenu i odkazem na ceník prodávajícího platný pro období, ve kterém dojde k dodání zboží. Pokud má být zboží dodáno v době, pro níž není zatím sestaven ceník prodávajícího, zavazuje se prodávající v momentě sestavení ceníku tento zaslat kupujícímu, přičemž kupní smlouva vzniká až akceptací kupní ceny ze strany kupujícího.

9. Ceny v ceníku jsou stanoveny jako ceny ze závodu dle Incoterms 2010 (doložka „ex Works“) v Kč/ks, není-li výslovně uvedeno jinak. Místem plnění (dodání) je sklad prodávajícího.

10. Prodávajícímu vzniká právo fakturovat dodané výrobky ihned po předání dodávaných výrobků kupujícímu. Při bezhotovostní úhradě je kupující povinen uvést variabilní symbol platby – číslo faktury prodávajícího.

11. V případě prodlení kupujícího s platbou kupní ceny, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované ceny vč. DPH za každý započatý den prodlení, pokud není smluvně dohodnuto jinak. Právo na náhradu újmy prodávajícího z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, tím není dotčeno.

12. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, je prodávající oprávněn od příslušné kupní smlouvy, popř. i od všech ostatních kupních smluv uzavřených s kupujícím, které ještě nebyly splněny, odstoupit. Prodávající je rovněž oprávněn kdykoliv pozastavit dodávku výrobků kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části dle jakékoli kupní smlouvy uzavřené na základě této smlouvy. Při prodlení kupujícího s úhradou je prodávající oprávněn započítat případné platby na úhradu nejstarší pohledávky, případně na její úroky z prodlení a související smluvní pokutu, kterou za kupujícím má, a to i v případě, že kupující platbu identifikuje jinak.

13. Kupující je oprávněn započíst proti pohledávkám prodávajícího pouze takové své pohledávky, které jsou přiznané pravomocným rozhodnutím soudu nebo v rozhodčím řízení. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit své pohledávky z obchodního vztahu s prodávajícím či jejich části třetím osobám, ani k nim zřídit zástavní právo. Prodávající je oprávněn provést zápočet proti všem pohledávkám z veškerého obchodního styku s kupujícím, a to i proti pohledávkám kupujícího nesplatným, podmíněným, promlčeným a budoucím. Prodávající si vyhrazuje právo postoupit všechny pohledávky za kupujícím jakékoli třetí osobě, a to zejména subjektům specializovaným na vymáhání pohledávek. Prodávající může uplatnit další sankce a příslušenství pohledávek v souladu s příslušnými předpisy.

14. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytoval kopie faktur za zboží dodávané kupujícímu a případné informace o existenci pohledávek po splatnosti za kupujícím vybranému subjektu (třetí straně) pro účely zřízení, vedení a využívání databáze podnikatelů, kteří nedostáli svým závazkům. 

15. Lhůtou dodání se rozumí, pokud není písemně dohodnuto jinak, doba, kdy prodávající umožní kupujícímu s výrobky nakládat na skladě prodávajícího (dle Incoterms 2010 jako ex Works) a včas mu to oznámí.

16. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu disponovat s výrobky ve svém skladu. V případě, že je dohodnuto odeslání výrobků, přechází nebezpečí škody na kupujícího v okamžiku, kdy jsou výrobky předány prvnímu dopravci. Smluvní strany si ujednaly, že vlastnické právo k výrobkům přejde na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny prodávajícímu.

17. Jestliže je kupující v prodlení s převzetím výrobků a prodávající má výrobky u sebe nebo s nimi může jinak nakládat, musí učinit opatření přiměřená okolnostem k uchování výrobků. Prodávající je v takovém případě oprávněn na náklady a nebezpečí kupujícího výrobky buď uskladnit sám nebo je uskladnit ve skladu dopravce či u třetí osoby. Bude-li kupující v prodlení s převzetím výrobků o více než jeden měsíc od oznámení, že jsou výrobky připraveny k převzetí kupujícím, je kupující povinen na výzvu prodávajícího zaplatit prodávajícímu za každý započatý měsíc prodlení s převzetím výrobků smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny výrobků vč. DPH, s jejichž převzetím je v prodlení. Právo na náhradu újmy prodávajícího z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, tím není dotčeno. Bude-li kupující v prodlení s převzetím výrobků o více jak jeden měsíc, je prodávající rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

18. Kupující je povinen zboží prohlédnout v souladu s ustanovením § 2104 OZ.  Vady výrobků ohledně jejich množství je kupující nebo osoba jím pověřená k převzetí výrobků povinen reklamovat ihned při převzetí výrobků na dodacím listu a neprodleně je oznámit telefonicky prodávajícímu a následně nejpozději do 24 hodin reklamovat písemně, elektronicky nebo faxem. Má se za to, že pokud kupující nebo osoba pověřená kupujícím k převzetí zboží, podepíše dodací list bez výhrad, jsou údaje uvedené na dodacím listu v souladu se skutečným stavem. K výhradám pozdější kontroly zboží učiněným kupujícím při podpisu dodacího listu ohledně množství zboží se nepřihlíží. Jiné vady výrobků, než spočívající v množství je kupující povinen oznámit způsobem stanoveným těmito obchodními podmínkami nebo záručním listem.

19. Kupující a prodávající se mohou dohodnout na zrušení kupní smlouvy. V případě, že se tak dohodnou, je kupující povinen vrátit zboží nepoužité, nepoškozené a kompletní do skladu prodávajícího na své náklady s tím, že je prodávajícímu povinen zaplatit manipulační poplatek ve výši 4 % z prodejní ceny zboží dle ceníku prodávajícího včetně DPH při neporušeném originálním balení výrobku. Jakékoli porušení obalu má za následek zvýšení manipulačního poplatku na 15 % - 100 % z prodejní ceny zboží včetně DPH, podle míry poškození věci. Míru poškození stanovuje prodávající.

20. Jakost a provedení výrobků určuje kupní smlouva.

21. Kupující má práva z vadného plnění stanovená těmito obchodními podmínkami a kupní smlouvou, pokud výrobky v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího mají vadu, kterou lze považovat za podstatné porušení kupní smlouvy. V případě, že výrobky mají takovou vadu, má kupující právo na to, aby prodávající v přiměřené lhůtě výrobek uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď opravou, je-li vada opravitelná, nebo výměnou věci, pokud je vada neopravitelná, a to dle volby prodávajícího. Pokud prodávající v přiměřené lhůtě vadu neodstraní (opravou nebo výměnou), může kupující požadovat slevu z kupní ceny. Smluvní strany se dohodly, že vylučují právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy jako jedno z práv z vadného plnění.

22. Je-li na výrobek poskytnuta záruka za jakost dle individuální dohody prodávajícího a kupujícího, jsou podmínky pro uplatnění práv ze záruky kupujícím dány platnými „záručními podmínkami tepelná čerpadla“ a „záručními podmínkami el. ohřev vody a el. vytápění“ publikovanými na oficiálních webových stránkách prodávajícího.

23. Kupující má právo na náhradu újmy vůči prodávajícímu, která mu vznikne jedním anebo více porušením povinností ze strany prodávajícího dle jednotlivé kupní smlouvy jen do výše kupní ceny bez DPH výrobků dodaných na základě kupní smlouvy, z které jedno či více porušení povinností prodávajícího vzniklo. Prodávající je povinen hradit jen skutečnou škoda, nikoliv ušlý zisk. Celková výše náhrady újmy, kterou bude prodávající povinen kupujícímu uhradit za všechna porušení povinností vztahujících se k jedné kupní smlouvě, nebude v žádném případě vyšší než výše kupní ceny bez DPH výrobků dodaných na základě kupní smlouvy, z které jedno či více porušení povinností prodávajícím vzniklo. Zároveň platí, že kupující nemá právo na náhradu újmy z důvodu porušení povinnosti prodávajícího dodat výrobky bez vad v případě, že prodávající uspokojí nároky kupující z vadného plnění.

24. Omezení náhrady újmy se nevztahuje na případy, kdy ke vzniku újmy kupujícímu došlo ze strany prodávajícího úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo byla způsobena újma člověku na zdraví nebo životě.

25. Prodávající se zavazuje, že bude poskytovat kupujícímu podle svých možností podporu při prodeji výrobků značek STIEBEL ELTRON, AEG a TATRAMAT spočívající v předání potřebných informací týkajících se těchto prodávajícím nabízených a dodávaných výrobků, zajišťování podpůrných školení odborných pracovníků a prodavačů kupujícího, kteří bezprostředně ovlivňují prodej výrobku konečným zákazníkům, a zabezpečování odborného školení vybraných obchodních partnerů, prováděného na náklady prodávajícího přímo ve výrobních závodech a školících centrech. Prodávající a kupující se zavazují vzájemně koordinovat své reklamní akce se záměrem co nejúčinněji působit na uživatele ve prospěch prodeje výrobků. Prodávající si vyhrazuje právo odsouhlasit reklamní akce kupujícího předem. Kupující se zavazuje informovat prodávajícího o případném vývozu výrobků mimo území České republiky.

26. Kupující se zavazuje na výzvu prodávajícího prodávajícímu bezplatně a neprodleně poskytnout veškerou potřebnou součinnost potřebnou k plnění evidenčních a ostatních právních povinností prodávajícího, souvisejících s dodávkami zboží prodávajícího (např. obaly, zpětný odběr elektroodpadů aj.). V rámci toho se kupující zavazuje zajistit splnění povinností ve stejném rozsahu u svých odběratelů.

27. Kupující se zavazuje vyškolit u výrobce pracovníky pro montáž výrobků a v rámci školení je nechat prokazatelně seznámit s Podmínkami pro uvedení výrobku do provozu a Záručními podmínkami, pokud to u daného výrobku výrobce vyžaduje a podmiňuje tím záruku za výrobek. Absolvování školení pracovník kupujícího prokazuje certifikátem výrobce.

29. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části o více než třicet (30) dní nebo v případě porušení povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem oznámení odstoupení od smlouvy kupujícímu. Odstoupení od kupní smlouvy nemá za následek ukončení závazků z předešlých uzavřených kupních smluv mezi smluvními stranami.

V Praze dne 4. 1. 2021