Slavíme 100 let a máme pro vás soutěž

Objevte 8 milníků v historii společnosti STIEBEL ELTRON a vyhrajte skvělé ceny


V květnu 1924 vynalezl Dr. Theodor Stiebel revoluční kruhový ponorný ohřívač a založil společnost ELTRON, předchůdce firmy STIEBEL ELTRON. My navazujeme na jeho odkaz a svým příběhem píšeme historii ohřevu vody. Od vynálezu ponorného kruhového ohřívače až po moderní tepelná čerpadla a rekuperační jednotky neustále dodáváme špičkové výrobky, které dělají život pohodlnějším. 

 

Toto naše výročí oslavíme velkou soutěží na Facebooku, kde představíme naše historické milníky a vy můžete každý měsíc vyhrát skvělé ceny. Správné odpovědi na měsíční soutěžní otázky naleznete níže.

 

Soutěžit můžete každý měsíc od 1. 5. 2024 do 31. 12. 2024.

 

Soutěž trvá vždy do konce měsíce a losování probíhá 5. den následujícího měsíce.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO SOUTĚŽE NA MĚSÍC KVĚTEN

Jaký byl přelomový vynález Theodora Stiebela?


1924 - Začátky

 

STIEBEL ELTRON je nyní globální společností s působností po celém světě. Její začátky před 100 lety však byly skromné. V roce 1914, po vypuknutí první světové války, musel Theodor Stiebel stejně jako mnoho dalších mladých mužů narukovat do armády. To znamenalo přerušení vysokoškolských studií na Vysoké škole technické v Braunschweigu. Po válce však úspěšně pokračoval ve studiu a v roce 1920 absolvoval Technickou univerzitu v Mnichově s titulem inženýra. Se svými návrhy kuchyňských spotřebičů a elektrického radiátoru oslovil svého strýce Carla Reese, který je pak pod značkou Reese vyráběl až do roku 1944.

 

I díky této spolupráci přišel Theodor Stiebel s převratným výrobkem, kruhovým ponorným vařičem, který byl revoluční díky rychlému ohřevu a krátké době chlazení. Ten již vyráběla jeho vlastní firma „ELTRON Dr. Theodor Stiebel“, která se po krátké době stala velmi úspěšnou a postupně se rozšiřovala.

 


Správnou odpověď vložte do komentáře na Facebooku

Našli jste správnou odpověď? Gratulujeme! Od možnosti vyhrát cenu tohoto měsíce vás dělí už jen poslední krok. Napište správnou odpověď do komentáře na soutěžním příspěvku na Facebooku ⓕ.

Pravidla a podmínky soutěže

I. Pořadatel a Vykonavatel spotřebitelské soutěže a podmínky soutěže


Odstavec 1: Soutěž pořádá společnost STIEBEL ELTRON spol.  s r.o., IČO: 44267291, DIČ:CZ44267291, dále jen "Pořadatel".

Odstavec 2: Technickou realizaci soutěže zajišťuje STIEBEL ELTRON spol.  s r.o., IČO: 44267291, DIČ:CZ44267291 se sídlem Dopraváků 749/3, 184 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C 5663, dále jen "Vykonavatel".

Účelem a předmětem těchto pravidel je závazná úprava podmínek každé jednotlivé Soutěže pořádaných pod názvem "soutěž". Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj bezvýhradný souhlas s podmínkami uvedenými v tomto statutu a zavazuje se je dodržovat. Soutěž je propagační soutěží, která není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 171/2005 Sb. o hazardních hrách a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Termín a místo konání soutěže


Jednotlivé soutěže označené jako "soutěž" jsou časově omezené a probíhají po dobu, která bude zveřejněna u konkrétních soutěžních příspěvků s označením, že se jedná o soutěž prostřednictvím Facebooku. Podmínkou účasti v soutěži je splnění podmínek soutěže uvedených v článcích 3 a 4 těchto pravidel.

III. Podmínky účasti v soutěži


Odstavec 1: Soutěže je určena všem uživatelům Facebooku (dále jen "uživatelé"), kteří dosáhli věku 18 let a mají trvalé bydliště na území České republiky. Účastí v soutěži uživatel vyjadřuje souhlas s podmínkami soutěže a s tímto statutem.

Odstavec 2: Účast v soutěži je podmíněna splněním všech podmínek účasti v soutěži, které jsou uvedeny v tomto Statutu.

Odstavec 3: Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem výše uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána a propadá ve prospěch Pořadatele soutěže. Pokud taková osoba již výhru převzala, je povinna ji na písemnou výzvu Pořadatele neprodleně vrátit nebo uhradit Pořadateli plnou hodnotu příslušné výhry.

IV. Pravidla soutěže


Odstavec 1: Podmínky účasti v soutěži

  • mít osobní profil na sociální síti Facebook,
  • být starší 18 let
  • splnit soutěžní úkol
  • v případě výhry sdělit požadované informace a pravdivě uvést následující osobní údaje: jméno a příjmení, telefonní kontakt, adresu bydliště

Odstavec 2: Soutěžící se může zúčastnit soutěže o ceny, která probíhá na těchto internetových stránkách.

Odstavec 3: Soutěžící jsou v soutěži identifikováni svým uživatelským jménem na Facebooku.

V. Určení výherců soutěže a cen


Odstavec 1: Výhra bude definována a zveřejněná v aktuálním soutěžním příspěvku na stránce na Facebooku.

Odstavec 2: Po uzávěrce, která bude označena jako konec soutěže, bude náhodně vylosován výherce, který splní podmínky soutěže. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu a v případě opakovaného vylosování stejného soutěžícího proběhne náhradní losování. Soutěžící budou identifikováni podle ID uživatele Facebooku.

Odstavec 3: Losování výherců o ceny provede Pořadatel soutěže. Losování proběhne po skončení každé jednotlivé soutěže. V každém losování bude vylosován jeden výherce, pokud nebude v konkrétním soutěžním příspěvku uvedeno, že se jedná o soutěž uvedenou jinak. Losování bude provedeno ze všech účastníků, kteří splnili podmínky soutěže do data označeného jako konec soutěže. Vítěz losování obdrží cenu uvedenou v odstavci 1.

Výherci budou kontaktováni Pořadatelem prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem na facebookové stránce. Kontaktování výherců provede Pořadatel Soutěže. Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku. Způsob kontaktování výherce určí Pořadatel.

V případě sporu o výhru je rozhodnutí Pořadatele soutěže konečné.

Pro účely předání výhry se výherce zavazuje poskytnout Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo za podmínek stanovených v těchto pravidlech soutěže.

V případě, že výherci nedodrží podmínky pravidel spotřebitelské soutěže nebo se jim nepodaří sehnat výherce do 4 dnů od losování, ztrácejí nárok na výhru.

Výhry nelze převádět na jiné osoby ani vyplácet v hotovosti.

Výherci budou kontaktováni prostřednictvím stránky na Facebooku, při kontaktování výherců si vyžádáme následující informace: jméno, adresu a telefonní číslo.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody nebo následky způsobené nesprávným nebo chybným zadáním údajů.

VI. Platby spojené s cenami


Účastníci, kteří se účastní této propagační akce, neplatí v souvislosti s cenami žádnou daň z příjmu fyzických osob a/nebo jiné poplatky, ty hradí Pořadatel. Poštovné za doručení cen výhercům hradí Pořadatel. Další náklady a výdaje, které mohou vzniknout v souvislosti s využitím výhry, ponesou výherci.

 

VII. Zásady ochrany osobních údajů


Odstavec 1: Účastí v soutěži soutěžící dobrovolně uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů způsobem a za účelem stanoveným v tomto statutu. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že byl Pořadatelem poučen o svých právech a povinnostech v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 zákona o ochraně osobních údajů a že poučení plně porozuměl. Soutěžící, který poskytl své osobní údaje v souladu se Statutem, odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé.

Odst. 2: Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžícího za účelem kontaktování soutěžícího, za účelem realizace soutěže a jejího vyhodnocení, jakož i za účelem kontaktování a zveřejnění jmen výherců až do odvolání. Soutěžící, který takto poskytl osobní údaje, má právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů a na likvidaci osobních údajů, pokud účel jejich zpracování skončil, a další práva podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů. STIEBEL ELTRON spol. s r.o., Dopraváků 749/3, 184 00 Praha a Digital Ant s.r.o., Vinohradská 1233/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 01882228 jako technický realizátor soutěže budou zpracovávat osobní údaje jménem Organizátora v souladu s pravidly soutěže za účelem doručení výhry. Soutěžící může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Odstavec 3: Organizátor je povinen informovat subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů za účelem doručení výhry.

Odst. 4: Společnost STIEBEL ELTRON spol. s r.o., jako technický realizátor spotřebitelské soutěže pořádané společností STIEBEL ELTRON spol. s r.o., bude zpracovávat osobní údaje jménem společnosti STIEBEL ELTRON spol. s r. o., v rozsahu podmínek v souladu se statutem spotřebitelské soutěže, a to za účelem předání výhry. Společnosti STIEBEL ELTRON spol. s.r.o. a Digital Ant s.r.o., budou zpracovávat výše uvedené osobní údaje výhradně pro konkrétní účely této soutěže, přičemž za okruh subjektů údajů budou považovány fyzické osoby, které se účastní této soutěže v souladu se statutem spotřebitelské soutěže pořádané společností STIEBEL ELTRON spol. s.r.o.

VIII. Odpovědnost Pořadatele a Vykonavatele za průběh soutěže


Odstavec 1: Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech týkajících se průběhu soutěže, včetně jejího přerušení, prodloužení, zrušení nebo změny pravidel soutěže.

Odstavec 2: Na výhry získané v soutěži není právní nárok, výhry nelze vyměnit a nárok na výhru nelze převést na jinou osobu nebo účastníka soutěže. Výhru nelze vyměnit za hotovost. Soutěž se řídí platnými zákony České republiky a jakékoli právní kroky k vymáhání účasti v soutěži nebo výhry jsou vyloučeny. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu výher v Soutěži.

Odstavec 3: Přihlášením do soutěže podle bodu IV odst. 2 těchto pravidel se každý soutěžící (resp. účastník soutěže) v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb.

Občanského zákoníku, v pozdějším znění, souhlas organizátora s bezplatným užitím dalších složek osobnostních práv soutěžících ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora a na výrobcích organizátora s tím, že mohou být vytvořeny a zveřejněny obrazové záznamy soutěžícího, a to na dobu 1 roku ode dne ukončení soutěže.

Odstavec 4: Organizátor ani pořadatel soutěže neodpovídají za technickou chybu, poškození nebo zničení databáze soutěžních profilů nebo jejich částí v rámci elektronické registrace do soutěže.

IX. Závěrečná ustanovení


Odstavec 1: Pořadatel neodpovídá za úplnost výňatků z těchto pravidel, které mohou být ve zkrácené podobě použity v propagačních nebo jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Organizátor a pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla Soutěže.

Odstavec 2: Organizátor nebo Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže hráče podezřelého z podvodného jednání nebo používání falešných profilů.

Odstavec 3: Účast v soutěži je dobrovolná a účastí v soutěži účastník souhlasí s Pravidly soutěže a zavazuje se dodržovat veškerá pravidla a podmínky soutěže. Jakékoli obcházení těchto Pravidel ze strany soutěžícího nebo pokus o jejich zneužití je důvodem k okamžitému vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

Odstavec 4: V případě, že Soutěžící nebyl oprávněn učinit jakékoli jednání nebo prohlášení při účasti v Soutěži nebo v souvislosti s ní, zavazuje se Soutěžící nahradit Organizátorovi a Pořadateli veškeré náklady nebo škody, které mu v důsledku takového jednání vzniknou.

Odstavec 5: Soutěž není nijak sponzorována, podporována, spravována ani jinak propojena se společností Facebook. Soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a vědomě poskytuje své údaje Organizátorovi a Pořadateli soutěže, nikoliv společnosti Facebook. Informace poskytnuté účastníkem budou použity ke kontaktování výherců a pro marketingové účely. Organizátor ani Pořadatel soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady ani škody, které jim vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži nebo v souvislosti s výhrou v Soutěži.

Praha 30.04. 2024