Záruční podmínky - elektrický ohřev vody a elektrické vytápění

Platné od 1. 4. 2020

Při dodržení pokynů v montážním návodu a při odborné montáži, údržbě a řádném užívání zaručujeme, že si náš výrobek po celou záruční dobu zachová předepsané vlastnosti v závislosti na technických podmínkách. Pokud by přesto během záruční doby nastala porucha nezaviněná uživatelem či vyšší mocí (např. po přírodní katastrofě), výrobek bezplatně opravíme. Pro výměnu nebo odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Nového občanského zákoníku. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené v důsledku neodborné instalace, obsluhy, údržby a neodborného připojení spotřebiče.

Platnost záruky

Záruční doba výrobku počíná dnem prodeje konečnému zákazníkovi a trvá:

 •  2 roky na spotřebiče pro elektrický ohřev vody a elektrické vytápění a náhradní díly
 •  5 let na vnitřní ocelovou smaltovanou nádobu ohřívačů vody (zvýšená záruka)
 •  Výše uvedená záruka platí pouze pro takové Výrobky, které Prodávající prodal konečnému zákazníkovi do jednoho roku od   jejich nákupu od společnosti STIEBEL ELTRON za účelem dalšího prodeje.

Podmínky pro poskytování záruky

 • Záruční opravy provádí výhradně autorizované servisní středisko na základě předložení dokladu o zakoupeni (faktura, dodací list nebo jiný doklad o prodeji) nebo záručního listu.Záruční list je vydáván prodejcem pouze na vyžádání kupujícího.
 • Záruka se vztahuje pouze na výrobky sloužící k běžnému používání v domácnosti či na užití obdobného charakteru.

Postup při reklamaci

 •  V případě poruchy spotřebič nedemontujte. K posouzení poruchy je nezbytné, aby měl servisní technik možnost pracovat se spotřebičem za stejných podmínek, ve kterých byl instalován a uveden do provozu.
 • Pokud by při provozu spotřebiče došlo k poruše, obraťte se na prodejce, centrální servis nebo místní autorizovaný servis uvedený na našich webových stránkách (www.stiebel-eltron.cz nebo https://www.stetechnic.cz).
 • Popište poruchu. Přitom uveďte také typ výrobku, objednací a výrobní číslo a datum nákupu.

Výluky ze záruky:

 • vady způsobené nepřípustnými vnějšími vlivy, poškození přepravou, násilím, nesprávnou manipulací a použitím
 • vady způsobené poruchami v el. síti nebo v bytové instalaci, nevhodnými provozními podmínkami, nesprávnou instalací nebo neoprávněným zásahem majitele nebo jinou osobou
 • na vzhledové vady opotřebením a mechanické vady způsobené provozem a nebránící funkci výrobku
 • vady způsobené aplikací výrobků pro výrobně-technologické či jiné průmyslově účely
 • opotřebení magnesiové anody provozem ohřívače a na ostatní spotřební materiál
 • vady způsobené špatnou kvalitou vody
 • poškození nádrže beztlakových ohřívačů vody použitím neoriginální odběrové baterie
 • poškozený nebo chybějící typový štítek na spotřebiči  

Kupující má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění závady. Pokud není takový postup možný, má kupující právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy, pouze však při splnění všech zákonných předpokladů a nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen a veškeré záruční nebo jiné opravy byly vždy prováděny autorizovaným servisem. V případě neoprávněné reklamace budou náklady s reklamací spojené účtovány přímo zákazníkovi Doporučuje se, aby uživatel výrobku uschoval ve vlastním zájmu stvrzenky o koupi a kopie opravných listů, na nichž potvrzuje autorizovaný servis svým podpisem provedení opravy v rámci záruky. Čitelné kopie opravných listů jsou průkazem tohoto práva uživatele. Před převzetím opraveného výrobku uživatel překontroluje opravný list a potvrdí jeho správnost, zejména časové údaje. Nebude-li při opravě zjištěna závada, na kterou se záruka vztahuje, uhradí náklady spojené s výkonem servisního technika uživatel výrobku.