Koeficient SCOP

Sezónní topný faktor SCOP je průměrný topný faktor za celou topnou sezónu.

Účinnost přenosu tepla tepelným čerpadlem v jednom pracovním bodě popisuje tzv. topný faktor (COP). Ten udává, kolikrát více tepla bylo do domu dodáno, než kolik bylo odebráno elektřiny z elektrické sítě.

Topný faktor je důležitý pro posouzení kvality tepelného čerpadla. Měří se podle normy ČSN EN 14511.

Ta mj. nařizuje, ve kterých „pracovních bodech“ je třeba tepelné čerpadlo změřit: např. u čerpadel vzduch-voda při venkovních teplotách -20°C až 20°C v intervalu 5°C – tedy v 9 bodech a teplotách topné soustavy 35°C, 45°C, 55°C a 65°C. Pokud tepelné čerpadlo těch teplot dosahuje, teoreticky se jedná až o 36 měřených „pracovních bodů“.

Výrobce obvykle volí bodů méně: zpravidla 16 až 24. Výsledky bývají uváděny v technických podkladech ve formě tabulky nebo grafu.

Výrobce může tepelné čerpadlo měřit sám ve své laboratoři, ale kvalitní a důvěryhodní výrobci si dávají vlastnosti svých tepelných čerpadel ověřit v nezávislých zkušebnách. Při výběru tepelného čerpadla je dobré se na způsob ověření vždy ptát.

Pro posouzení spotřeby elektřiny pro tepelné čerpadlo v průběhu roku byla vytvořena další norma: ČSN EN 14825. Ta využívá statistiku meteorologických dat a modeluje chování tepelného čerpadla a topné soustavy v průběhu celé topné sezóny.

Z tohoto výpočtu pak vychází tzv. sezónní topný faktor SCOP. Jde tedy o průměrný topný faktor za celou topnou sezónu.

Od tzv. sezónního topného faktoru SCOP se odvozuje další veličina, sezónní účinnost ηS. Ta vyjadřuje množství tepla, dodané tepelným čerpadlem za rok proti spotřebované tzv. primární formě energie, tedy např. uhlí, které spálily elektrárny ve prospěch tohoto konkrétního tepelného čerpadla za rok.

Je s SCOP vázána vzorcem:

CC je účinnost výroby a přenosu elektrické energie, stanovená evropskou směrnicí jako evropský průměr na hodnotu 2,1.

Σ F(i) [%] je podíl vlastní spotřeby pomocných zařízení tepelného čerpadla kromě kompresoru (oběhová čerpadla, ventilátory, regulace a další elektronika). U čerpadel vzduch-voda je hodnota Σ F(i) 3 %, u čerpadel země-voda 8 % (je větší díky použití nemrznoucí směsi z vrtů).

A konečně podle ηS se hodnotí energetická třída tepelného čerpadla, tedy energetický štítek.

 

>> Zpět na slovník